กรวยแยกสาร (Separtory funnel)

/กรวยแยกสาร (Separtory funnel)