จานเพาะเชื้อแบบแก้ว (Petri dish)

/จานเพาะเชื้อแบบแก้ว (Petri dish)