หลอดแก้วปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge tube)

/หลอดแก้วปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge tube)